Privacyverklaring

Privacyverklaring Marlinea, praktijk voor klassieke homeopathie

Deze privacy verklaring beschrijft hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Marjolijn Bakker van Heeswijk van Marlinea, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb hiertoe technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, na uw expliciete toestemming:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats,  uw geboortedatum,  de datum van de behandeling, de omschrijving van de behandeling (consult homeopathie) en de kosten van het consult.

Ik bewaar uw papieren dossier net als de financiële gegevens 15 jaar. Na 15 jaar worden deze vernietigd. De digitale gegevens bewaar ik langer maar zullen na 15 jaar geanonimiseerd worden, zodat de kennis bewaard blijft maar uw persoonlijke gegevens niet.

Op ieder moment kunt u inzage vragen in de gegevens die ik van u heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Dit kan via info@marlinea.nl of via 06 15 35 86 89. De financiële gegevens kan ik pas verwijderen na de bewaarplicht van 15 jaar.

 

Voor vragen, opmerkingen, klachten m.b.t. de verwerking en beheer van uw gegevens:

Marlinea  praktijk voor klassieke homeopathie

Schuringsedijk 146  3281 KS  NUMANSDORP

info@marlinea.nl      Telefoon: 06-15 35 86 89